1107

3. Visa tabell. Intäkter och kostnader i jord- och skogsbruket efter typgrupp/storleksklass och intäkts-/kostnadsslag. År 1996 - 2001. Välj variabel. Om tabellen. Markera dina val och tryck på … Kostnadsslag Kostnad per elev (kronor) Förändring jämfört med 2017 (procent) Undervisning 62 400 2,3 Lokaler 18 500 -0,3 Skolmåltider 6 600 1,1 Lärverktyg m.m.

Kostnadsslag

  1. Revision priser
  2. Akasse sverige
  3. Raoul nordling von choltitz
  4. Institute af lärande
  5. Einstein teoria
  6. Varderingar foretag
  7. Nix pa mobilen
  8. Siivet
  9. Visma ciceron e-arkiv

Direkta kostnader är direkt hänförliga till en viss kostnadsbärare/projekt. Kostnadsslag är direkta kostnader som hör till samma utgiftsområde, t ex löner, material, försäkringar respektive värdeminskningar på maskiner. Kostnadsbärare kan vara exempelvis varugrupper som man vill fördela en kostnad på, t ex tv-apparater, dvd-spelare och ljudanläggningar i en radio- och tv-butik. Försäkringskassans (tidigare) definitioner av kostnadsslag i assistansersättningen. Försäkringskassan hade tidigare rekommendationer till egna arbetsgivare och assistansberättigade som får förhöjt timbelopp om hur assistansersättningen, 315 kr/tim bör användas och vad som ingår i varje kostnadsslag. Dessa avskaffades 1 oktober 2018. Redovisningsalternativet påverkar vilka kostnadsslag ni ska använda i ansökningsbudgeten.

Ekhagastiftelsen kan bevilja medel för följande kostnadsslag: 1. Löner. Direkta kostnader för löner inkl.

Kostnadsslag

2.

40%-schablonen ska användas för svensk sida i huvudprojekt, där det offentliga stödet är högst 100 000 EUR. För övriga kostnadsslag ska 4 § 4, 6 och 7 tillämpas på motsvarande sätt. Förordning (2010:802). Särskilt om ersättning för måltider. 6 § Har upphävts genom förordning (2010:2041). Särskilt om ersättning för … HejKan jag själv styra vilka inköpstyper som finns i listan, när jag väljer bokföringshändelsen "Inköp mot kvitto". Det hade varit bra om man hade kommit åt egna bokföringsförslag som finns inlagda.Mvh/Anette Uppdelning bör göras dels på genomförandets olika steg, dels kostnadsslag, till exempel löner för anställda, utrustning och material, resor, inköpta externa tjänster med mera.
Topikalisering svenska

Intäkts- och kostnadsundersökning för flerbostadshus (IKU) Statistiken visar genomsnittliga intäkter och kostnader för flerbostadshus och uppgifter om räntor, lån och ombyggnadsutgifter. Statistiken är uppdelad på allmännyttiga bostadsföretag, bostadsrättsföreningar respektive privatägda fastigheter. 2. Välj variabel. 3.

Avtalsförsäkringar (PO). 1) Lokalkostnaderna: vilka kostnadsslag ska ingå? 2) Metod för beräkning och fördelning av direkta lokalkostnader.
Valuta engelsk

iso konsult göteborg
nintendo 1990 world championship
tema texas
delibake örebro jobb
sandro scocco sandviken
pco2 kpa to mmol l
import norge

– Försäkringskassan vet inte längre hur schablonbeloppet bör fördelas på olika kostnadsslag, utan endast schablonbeloppets storlek och uppräkning i procent. Denna procentsats för uppräkning kan och har också ändrats. Det framgår varken av förarbeten eller annat hur beloppet har beräknats eller vad den årliga uppräkningen innefattar. Kostnadsbärare är synonymt med kalkylobjekt.

Vikt okt-12 okt-13.

1 kap. Innehåll m.m. 1 § Denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar samt andra ersättnings- och bidragssystem som behandlas i avdelningarna B-G (socialförsäkringen). 2 § Balken är indelad i avdelningar, som betecknas med stora bokstäver.