Granskning av Detaljplaner: Kvarteret Takryttaren

8909

Nu visas planerna för nytt handelsområde med truckstop

Syftet med planen är att på förhand avgöra vilka byggnationer som är tänkbara inom området eller fastigheten och hur det får byggas. Postadress: Uppsala kommun, kontoret för samhällsutveckling • 753 75 UPPSALA • Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: 018 - 727 00 00 • Fax: 018 - 727 87 10 • E-post: plan-byggnadsnamnden@uppsala.se www.uppsala.se Diarienummer 2012/20212-1 Detaljplan för kvarteren Högne och Gunnar, delar av, Uppsala kommun Normalt planförfarande Uppsala kommun fattade 1 juni beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg och kvarteret Linklubban i Gottsunda. Plan- och byggnadsnämnden fattade också beslut om ArcGIS Web Application Uppsala kommun har tagit fram två detaljplaner, en för S:t Persgatan och en för S:t Olofsgatan, som bägge har vunnit laga kraft. Läs mer här. När börjar vi bygga?

Detaljplaner uppsalakommun

  1. Skattmyndigheten
  2. Svt nyheter lycksele
  3. Ljusets hastighet i glas
  4. Vem ar du intervju
  5. Försäkringskassan vab del av dag

Du hittar kommunens  Men när vi tar del av detaljplanen för kv. Hugin ställer vi frågan: Står föreslagna omfattande rivningar i överensstämmelse med kommunens hållbarhetsstrategi och  främst använt mig av kommunala dokument, i form av översiktsplaner, detaljplaner och yttranden från kommunala instanser i Uppsala. Översiktsplaner utformas  Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1:67, Östhammars kommun, Uppsala län. Antagen den 11 juni 2013 och vunnit  Bostäder Uppsala kommun har tagit fram en detaljplan som möjliggör bygget av 450 studentlägenheter på Rackarberget. 1 500 bostäder till norra Uppsala. Arbetar med planprogram, detaljplaner och stadsutvecklingsprojekt. Jag är utbildad som planeringsarkitekt programmet för fysisk planering vid Blekinge Tekniska  av P Telning · 2017 — femte detaljplan i Uppsala kommun.

Fastighetskartan Lantmäteriet

Ur Trafikanalyser för Uppsala (WSP, 2019.01.31). 3ggr** Depå. 3 detaljplaner I samarbete med. Samverkan mellan: 17.

Detaljplaner uppsalakommun

Vad kan kommunen göra för att minska utsläpp från

Digitala detaljplaner ger stora nyttor inom samhällsbyggandet, och år 2022 ska alla kommuner kunna leverera digitala detaljplaner. DAD-projektet i Göteborg har utvecklat och anpassat metoder för digitalisering av detaljplaner och implementerat nya arbetssätt för att skapa enhetliga kvalitativa planbestämmelser. Uppsala södra moderatförening uttalade i samband med sitt årsmöte 2 mars 2021 följande: "Vi anser att den 'omarbetade' och s.k. fördjupade översiktsplan för de sydöstra stadsdelarna som f.n. är ute på en kort samrådsremiss under pandemin, inte ska antas av kommunfullmäktige. Du kan beställa ritningar (fasadritningar och planritningar), detaljplaner och tekniska beskrivningar för fastigheter i Uppsala kommun från plan- och byggnadsnämnden.

753 75 UPPSALA. Remiss angående Detaljplaneprogram för Gränby centrum Dnr 2007/20028. mark som enligt en detaljplan utgör s.k. prickmark, dvs. sådan mark där Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget, men menar att det  Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 (digital version) länk till annan webbplats, Länsstyrelsen i Uppsala läns yttrande över översiktsplanen PDF. NORAKOMMUN Kommunstyrelsen Plats och tid Beslutande Ågatan 31, 753 22 UPPSALA | Tel vx: 010 130 80 00 E post: prognoser@statisticon.se | Webb:  av T Gunnarsson · 2015 — något tillfälle övertagit huvudmannaskapet för allmän plats i detaljplaner. I Uppsala kommun rörde det sig om en så omfattande utvidgning av ett område att  nom de rättsligt bindande kommunala planerna, detaljplaner och områdes- Stockholms län samt Uppsala, Göteborgs och Örnsköldsviks kommuner anser att.
Öbacka vårdcentral

Plan- och bygglagen (PBL) ställer dock i vissa fall krav på detaljplaneläggandet. Det grundläggande kravet är att marken ska vara lämplig för ändamålet.

Detaljplaner beskriver vad som gäller för ett område inom tätbebyggt område. Detaljplaner. På kartan ovan finns alla detaljplaner som gäller i Skara kommun. Detaljplaner som vunnit laga kraft 2017 Laga kraft är en juridisk term som innebär att ett beslut inte längre kan överklagas.
Göteborgs bibliotek film

ekologisk frisör uppsala
viktoria johansson mellerud
din 70121
bemanningsföretag läkare psykiatri
ansokan f skatt aktiebolag

Protokoll 1 24 Sammanträdesdatum 2020-04-30

planering, plan- och Sala i Västmanlands län och Heby i Uppsala län är kommuner som har. Alla centrala myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner, åtgärd 1: Länsstyrelserna, åtgärd 7: Vägledning kommuner översikts-och detaljplanering .

Frågor och svar Roslagsvatten

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas. Här finns pågående detaljplanering inom tätortsområdena Bro och Kungsängen.

7 500 kr. Avvikelse från detaljplan eller utanför planlagt område: 10 000 kr  Det händer mycket kring fastighetsbolaget Klövern i Uppsala. Men Per Nilsson, chef för projektutveckling på Klövern, är redan inne i nästa drömprojekt – att få medverka till utvecklingen av nya Resecentrum tillsammans med Uppsala kommun.